Меню подій  

   

Вступ: Сучасна система освіти, важливим напрямом, якої є забезпечення інтелектуального і морального розвитку людини зазнає значних змін, до яких можна віднести: розвиток комп’ютерних технологій та зміну статусу іноземної мови, без володіння якою не мислиться успішна професійна діяльність і ефективна професійна комунікація.

В рамках цих глобальних проблем вдосконалення фахової підготовки студентів факультету повинне спрямовуватись на:

  • індивідуалізацію змісту іншомовної підготовки студентів(використання електронних курсів у навчальному процесі: «Теорія та практика перекладу» укладач Яременко-Гасюк О.О.; заочне відділення дистанційний курс з німецької мови, укладач професор Іваненко С.М. та англійська мова укладач Яременко-Гасюк О.О.);
  • організацію навчального матеріалу за професійним спрямуванням(публікації: Рудницька К.М. «English for IT-students»; Кузьменко Р.І. «Chemistry»; Петько Л.В. «Іноземна мова для вступників до магістратури за спеціальностями»; Запара В.М. «English for ecology inEnvironment»);
  • застосування інформаційно-освітнього середовища на основі сучасних інформаційних технологій (проведення тренінгів для студентів 34-ГІ; застосування SmartBoard проведеного зав. лабораторією Кафедри іноземних мов магістром Факультету інформатики Т.Ляшенко );
  • застосування в освітньому процесі інноваційних технологій навчання (blended learning, flipped classroom, CLIL тощо; використання навчальних матеріалів за методикою CLIL: Big science 6 (Pearson), Big science 5(Pearson));
  • реалізацію спільних зі студентами просвітницьких, навчально-виховних, інших соціальних проектів разом з різними (в тому числі, й міжнародними) освітніми інституціями (проведення в 2017 році конференції «Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень Європейської дидактики вищої школи» за підтримки Саксонського центру дидактики вищої школи, Німеччина та 2018 році «Критичний підхід у викладанні природничих дисциплін»; проведення у 2017 році науково-методичного семінару для студентів мовною школою SARGOI (за участю генерального директора Анастасії Рибак)) ;
  • послідовний та комплексний розвиток компетентностей, які необхідні для успішного здійснення іншомовної комунікації в академічний, професійній та соціально-громадські сферах спілкування (проведення педагогічної практики для 4-5 курсу ГІ на базі мовного центру Cambridge club; співпраця з носіями мови для поглибленого вивчення англійської мови; проведення вибіркових екзаменів для 1-их курсів з метою визначення їх рівня на базі тестових програм наданих мовним центром Cambridge club).

Висновки. Перелічені напрямки внесуть в навчально-виховний процес нові можливості: поєднання високої ефективності та гнучкості навчального процесу, широке використання інформаційних ресурсів, розширення можливостей традиційних форм навчання та побудови нових ефективних форм, можливість залучення кожного студента до активного пізнавального процесу тощо.

   
© ALLROUNDER