Історія кафедри іноземних мов

Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де міжкультурне спілкування та обробка величезних обсягів інформації набуває все більшого значення. Тому факультет природничо-географічної освіти та екології разом з кафедрою іноземних мов розглядає володіння іноземними мовами як один з основних механізмів реалізації процесів інтеграції України у світовий науковий, освітній і культурний простір.

Взагалі, історія кафедри іноземних мов факультету починається ще з повоєнних років, коли існувало три мовні кафедри (англійської, німецької та французької мови), фундаторами яких були відомі українські вчені й педагоги: Л.А. Близніченко, К.В.Єнакієва, Л.Ф. Філімонова.

У далекому 1952 році факультет іноземних мов Київського педагогічного інституту, тоді ще, ім. О.М.Горького був переведений до Київського інституту іноземних мов, а на базі нашої кафедри було створено єдину самостійну кафедру загальноінститутського значення, яку очолила доцент К.В.Єнакієва. Ця кафедра вела навчально-виховну й методичну роботу на всіх факультетах стаціонару, вечірнього і заочного відділень педагогічного інституту та в групах аспірантів. В цей час, тут було створено чимало підручників, за якими працювали студенти педагогічних інститутів республіки тих років, кілька навчальних посібників з іноземних мов для середніх шкіл. Серед них — підручник німецької мови (К. В. Єнакієва), підручник англійської мови (А. П. Ворончук і К. М. Шабатіна), навчально-методичні посібники для студентів-заочників з німецької, англійської, французької мов (К. В. Єнакієва, К. В. Ворончук, А. Г. Юрженко, Ф. Г. Горбач, Н. М. Сазонова).

КафІнМов 01

 Завідуючий кафедрою доцент Кадомцев О.Г. разом з викладачами

Шутовою М.О та Гриневич В.В.

 

У 1975 році кафедру було поділено на дві: іноземних мов природничих та іноземних мов гуманітарних факультетів. Починаючи з цього ж рокукафедру іноземних мов природничих факультетів очолював доц. О.Г.Кадомцев. А в 1977 році в інституті було започатковано підготовку вчителів за спеціальностями «Географія та Іноземна мова» та «Біологія та Іноземна мова». Крім практичних занять, на цих відділеннях читалися лекції і спецкурси, проводилися спецпрактикуми і педагогічна практика в школах. Практика показує, що випускники відділень ГІ і БІ факультету добре зарекомендували себе на подальшій практичній роботі як учителі іноземних мов у школах Києва і Київської області.

КафІнМов 02

 Викладач Яременко О.О. разом зі студентами 4 БІ на педпрактиці в школі

 

З 1975 р. кафедра працювала над комплексною темою «Теоретичне обгрунтування та створення комплексу підручників і навчальних посібників з іноземних мов для педвузів відповідно до нової програми з іноземних мов для немовних спеціальностей». У межах теми були створені підручники німецької мови для студентів педвузів (К. В. Єнакієва) та галузеві посібники з німецької, англійської і французької мов (А. П. Ворончук, К. В. Єнакієва, І. В. Гріліхес, В. М. Мазниченко, Л. М. Супрун, Н. Г. Іщенко, Л. С. Віннічук, Ю. Ю. Романовська).

З 1986 р. на кафедрі досліджувалась колективна наукова тема «Вдосконалення навчального процесу з іноземних мов у немовному вузі в умовах комп'ютеризації» — складова частина загальноінститутської теми «Комп'ютер у школі й педагогічному навчальному закладі». Матеріали досліджень висвітлювались у доповідях на республіканських науково-практичних конференціях «Підготовка студентів педінститутів до використання електронно- обчислювальної техніки в школі і вузі (1987 р., 6 доповідей) і «Використання інформаційної технології в навчальному процесі» (1989 р., 5 доповідей). Саме в цей час було створено програми для ЕОМ з усної практики англійської мови (Н. А. Сахацька), з окремих граматичних тем англійської і німецької мов (І. В. Гріліхес, О. Г. Ярова, К. В. Єнакієва), довідник з граматики німецької мови для ЕОМ (К. В. Єнакієва).

З 2006 року кафедру очолювала доцент Турчинова Г.В., під керівництвом якої відбулось значна модернізація та оновлення матеріально-технічної бази кафедри. З цього року кафедра починає роботу над новим напрямом «Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки» з темою «Формування професійно-комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей». В рамках цієї теми кафедра почала досліджувати новітні методики викладання іноземних мов, що застосовуються у міжнародній та вітчизняній практиці з метою запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та методів навчання. 

  

КафІнМов 03

Завідуюча кафедрою Турчинова Г.В. разом з викладачами (Кічан К.А., Холоденко О.В., Смольнікова О.Г., Павицька К.М.) та персоналом кафедри (Галай О.П. та Петровська О.Я.)

Педагогічний склад кафедри, проф. Іваненко С.М., доценти Яременко О.О, Холоденко О.В., Шутова М.О., Павицька К.М., викладачі Саченко Л.М., Смольнікова О.Г., Лисенко О.І. та інші, відмічали, що особливий акцент в організації процесу вивчення іноземних мов слід зробити на Рекомендаціях Ради Європи, за якими викладання іноземних мов базується на спільних для всіх країн Європи цілях, змісті і методах навчання, маючи за мету досягнення загально рекомендованих кваліфікаційних рівнів, які забезпечують спілкування та ефективність дій у межах європейського простору.

КафІнМов 04

Зустріч з культурним аташе посольства Німеччини Харольдом Херманном та обговорення освітянських проблем  

Також, з 2006 року згідно з ліцензійним Договором з ТестДаФ-Інститутом (м. Бохум, Німеччина) на базі кафедри діє ТестДаФ-Центр НПУ імені М.П. Драгоманова. Цей Центр проводить екзамени на знання німецької мови рівня В2.1-С1.2, який називається ТестДаФ і є вступним екзаменом з німецької мови у будь-який виш Німеччини, Австрії та Швейцарії (TestDaF), а також екзамен для іноземних студентів, які хочуть визначитися, чи обраний ними профіль навчання в Німеччині відповідає їх знанням та здібностям (TestAS). Екзамен на встановлення знань  з німецької мови за Європейським стандартом (onSET-Deutsch) проводиться вже четвертий рік і для англійської мови (onSET-English). Цей екзамен дає можливість отримати сертифікат в онлайновому режимі з Німеччиною, в якому зазначається, який рівень знання цих мов у людини саме в цей час. Оцінювання знань відбувається за рівнями від А2 до С1 і вище.

КафІнМов 05

Директор центру професор кафедри Іваненко С.М. разом зі своїми аспірантами

 

В останні роки, велика увага приділялась також професійній спрямованості при вивченні іноземної мови. Професійно-орієнтований підхід передбачає формування здібностей іншомовного спілкування в різних (професійних, ділових, наукових тощо) сферах та ситуаціях з врахуванням особливостей професійного мислення. В рамках цієї теми було створено та видано підручники та посібники за певними спеціальностями та галузями знань: фізичне виховання та спорт – Кузьменко Р.І., Яременко О.О., математика – Кузьменко Р.І., інформатика – Рудницька К.М., біологія, хімія – Запара В.М., туризм – Яременко О.О., Холоденко О.В. та інші.

Матеріали досліджень, щодо згаданих вище тем та напрямів, висвітлювались також на всеукраїнських та міжнародних конференціях «Нові концепції викладання іноземної мови у світлі сучасних вимог», що проводились кафедрою разом з ГО «Європейська освіта і наука в Україні», Саксонським центром дидактики вищої школи, мовним центром SARGOI, мовною школою Oxford Club за підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини у 2007, 2010, 2014 та 2017 роках, в яких брали участь майже всі викладачі кафедри іноземних мов.

 

КафІнМов 06 КафІнМов 07

Міжнародна науково-методична конференція  “NEW CONCEPTS OF TEACHING. INNOVATIVE EUROPEAN DIDACTICS” Пленарне засідання та робота с в секціях 

У 2014 р. на базі кафедри було засновано громадську організацію вчителів і викладачів вищої школи «Європейська освіта і наука в Україні», яку у 2018 р. прийняли в AEDE (Європейську асоціацію викладачів: Association Européenne des Enseignants – зареєстроване товариство) з штаб квартирою в Брюсселі. Основною метою діяльності Організації є поширення ідеї об’єднаної Європи в усіх галузях освіти і виховання за допомогою проведення семінарів, підвищення кваліфікації педагогічного персоналу, провадження освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля сприяння становленню європейського демократичного громадянського суспільства незалежно від політичних партій та конфесій. Президентом організації є проф. д. філол. н.  С.М. Іваненко, а співзасновником доц. к. п. н. О.О. Яременко-Гасюк.

 Громадська спілка

Керівний склад громадської організації «Європейська освіта і наука в Україні»

 

Зараз, навчально-виховна і методична робота кафедри іноземних мов факультету, під керівництвом во/завідуючої Яременко-Гасюк О.О., спрямована на розв'язання таких питань, як педагогічний дизайн та проектування навчально-виховного процесу, систематизація та організація навчального матеріалу за професійним спрямуванням, вдосконалення методів формування мовних умінь і навичок, використання ІТ у навчальному процесі, організація самостійної роботи студентів через впровадження електронних курсів, оцінювання знань, умінь і навичок студентів через систему MOODLE, послідовний та комплексний розвиток усіх компетентностей, які необхідні для успішного здійснення іншомовної комунікації в академічній, професійній та соціально-громадській сферах спілкування тощо.

На допомогу студентам та викладачам факультету працівники кафедри планують створити інформаційно-консультативний центр, основною метою якого є підвищення кваліфікаційного рівня працівників освіти та студентської молоді; реалізація спільних просвітницьких, навчально-виховних, інших соціальних проектів разом із учбовими закладами Європи, тощо.

Кафедра постійно проводить виховну роботу серед студентів, залучаючи їх до участі в заходах, що відбуваються на іноземній мові, як в стінах університету (тижні іноземних мов, підготовка й проведення конференцій, збір допомоги дитячій міській лікарні тощо), так й за його межами (екскурсії містом, відвідування музеїв, ботанічних садів, оранжерей тощо), крім того, студенти мають нагоду зустрітися з освітянами та викладачами зарубіжних країн (Польша, Німеччина, Велика Британія, Америка). Майже всі викладачі мають постійні громадські доручення.

КафІнМов 08

 Зустріч студентів університету з професором Лешнером (Гент, Бельгія)

 

КафІнМов 09

На екскурсії містом разом зі студентами університету

 

КафІнМов 10

Зустріч викладачів кафедри з представниками організації  “Citizens of Europe” в міській мерії 

 

Зараз, на кафедрі працюють 18 викладачів – 1 доктор, 5 доцентів, 3 старших викладача, 6 викладачів та 3 асистента, що забезпечують викладання таких навчальних дисциплін:

 ОКР бакалавр:

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова (німецька)

Іноземна мова (французька)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)

Друга іноземна мова (англійська)

Друга іноземна мова (німецька)

 

ОКР магістр:

Академічна іноземна мова (англійська, німецька, французька)

 

Доктор філософії:

Іноземна мова за проф. спрямуванням та наукові комунікації (англійська)

Іноземна мова за проф. спрямуванням та Наукові комунікації (німецька)

 

Спецкурси (англійська, німецька, французька)

Фонетика

Лексикологія

Теорія та практика перекладу

Стилістика та інтерпретація тексту

Синтаксис

Академічне письмо

  

Робота кафедри на майбутнє буде спрямовуватись на

- систематизацію та індивідуалізацію змісту іншомовної підготовки майбутніх педагогів з урахуванням запитів суспільства;

- створення якісного іншомовного академічного середовища та умов для безперервної мовної підготовки педагогів немовних та мовних спеціальностей через розширення спектру освітянських послуг для викладачів та студентів;

- застосування в освітньому процесі інноваційних технологій навчання (blended learning, flipped classroom, CLIL, distance learning, cooperative learning, mobile learning);

- співпрацю з різними міжнародними освітніми інституціями з метою розвитку прямих контактів з провідними університетами США, Великої Британії та країнами Європейського Союзу;

- системну робота над поліпшенням якісних показників професорсько-викладацького складу кафедри шляхом організації академічних обмінів між викладачами, науковцями, студентами, аспірантами та залученням їх до активної участі у міжнародних наукових форумах та одержання міжнародних наукових і освітніх грантів тощо.