Список наукових та навчально-методичних праць

Деталі

 

МОНОГРАФІЇ
Покась В.П. Становлення та розвиток інтернатних закладів освіти в Україні: Монографія. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – 208 с.
Покась В.П., Покась Л.А., Фруктова Я.С. Узгодження ринку освітніх послуг з потребами ринку праці в місті Києві: стан, проблеми, перспективи. – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 174с.
Покась В. П. Інтернатні заклади освіти: філософія, історія, стратегія розвитку : монографія / В. П. Покась ; Мін-во освіти і науки Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 277 с.
ПОСІБНИКИ
1.Покась В.П., Норченко В.Н., Хомік Л.В. Соціально-психологічна служба в освітньо-виховних закладах України: Навчально–методичний посібник РННЦ “ДІНІТ”, 2001. – 100 с.
2.Покась В.П., Бех І.Д., Мадзігон В.М. Педагогічне управління професійним самовизначенням учнівської молоді: Методичний посібник. – К.: АПН України, 2001. – 153 с.
3.Покась В.П., Копиленко О.Л., Хомік Л.В. Усиновлення дітей в Україні: науково – методичний посібник-довідник з грифом Міністерства освіти та науки України. – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2003. – 127 с.
4.Покась В.П., Норченко В.Н., Хомік Л.В. Вступ до інвайронментальної освіти: Навчально–методичний посібник РННЦ “ДІНІТ”, 2005. – 100 с.
5.Покась В.П., Плиска О.І., Фруктова Я.С. Біотека: Навчальний посібник для загальноосвітніх закладів різних типів.– К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – 114 с.
6.Покась В.П., Плиска О.І., Фруктова Я.С. Методика навчання етики учнів старших класів: Методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – 65 с.
7.Покась В.П., Плиска О.І., Фруктова Я.С. Етика та психологія спілкування: Навчальний посібник для загальноосвітніх закладів різних типів.– К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – 120 с.
8.В.Покась, Л.Пундик, О.Плиска. Етика: молодь, соціум, політика. Робочий зошит для учня старших класів: Навчальний посібник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – 115 с.
9.Покась В.П. Плиска О.І., Фруктова Я.С. Етика та психологія сімейних стосунків: Навчальний посібник для загальноосвітніх закладів різних типів. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – 93 с.
10.Покась В.П., Плиска О.І., Фруктова Я.С., Лазоришинець В.В. Методика навчання етики учнів старших класів: Методичний посібник. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – 80с.
11.Покась В.П., Плиска О.І., Фруктова Я.С., Лазоришинець В.В. Етика та психологія сімейних стосунків. Навчальний посібник для загальноосвітніх закладів. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – 120с. 

СТАТТІ, ДОПОВІДІ
1.Покась В. Дошкілля: реальність і перспективи // Дошкільне виховання. – 1992. – №11. – С. 4-5.
2.Покась В. Справи невідкладні. // Рідна школа. – 1993. – №2. – С. 62-63.
3.Покась В. З неослабною увагою. // Дошкільне виховання. – 1993. – №6. – С. 4-5.
4.Покась В. Економія на дитинстві – хибний підхід. // Дошкільне виховання. – 1995. – №8. – С. 4-5.
5.Покась В. Актуальні проблеми соціально-реабілітаційної та корекційної допомоги в спеціальних закладах для дітей з психофізичними вадами. // Дефектологія. – 1996. – №1. – С. 26-30.
6.Покась В. Суспільному дошкіллю – бути. Про стан та перспективи розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні. // Дошкільне виховання. – 1996. – №8. – С. 4-5.
7.Покась В. На основі загальнолюдських цінностей. // Рідна школа. – 1997. – №3-4. – С. 73-75.
8.Покась В.П., Савченко О.Я. Зберегти мережу. З доповідної Колегії МОУ про хід виконання Розпорядження Президента України від 29.12.94р. № 202/94-рп та постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.86р. №222 щодо мережі дошкільних та інтернат них закладів. // Дошкільне виховання. – 1997. – №8. – С. 5-7.
9.Покась В. Здорова нація – запорука благополуччя держави // Дошкільне виховання. – 1998. – №9. – С. 3-4.
10.Покась В.П. Реабілітаційна педагогіка на порозі ХХІ століття./ Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ століття: Наук.-метод. зб. У 2х ч.: – ч. 1 / Ред.рада: В.М. Доній, Г.М. Несен та ін. – К: ІЗМН, 1998. – С. 38-48.
11.Покась В.П. Становлення та розвиток загальноосвітніх шкіл-інтернатів в Україні (1956-1966 рр.). // Рідна школа. – 1999. – №1. – С. 74-75.
12.Покась В.П. Становлення спеціальних шкіл-інтернатів в Україні (1945-1965 рр.). // Дефектологія. – 1999. – №1. – С. 51-52.
13.Покась В.П., Савченко О.Я. Документ, що захищає дитинство. // Дошкільне виховання. – 1999. – №1. – С. 4-5.
14.Покась В. Соціально-педагогічні умови оновлення змісту освіти і соціалізації вихованців інтернатних закладів у рамках спільної діяльності Міністерства освіти та інституту дефектології АПН України. / Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у соціальній школі: Наук.-метод. зб. / За ред. Бондаря В.І., Луцько К.В. – К.: АПН України, 2000. – С. 31-35.
15.Покась В.П. Відгук на збірку «Інтернатам вдячні тисячі». / Г. Покиданов «Інтернатам вдячні тисячі». – К.: Фенікс, 2001. – С. 7-8.
16.Покась В.П. Мистецтво вчити вчитися // Країна знань: науково-популярний журнал для юнацтва. – 2005. – №4 (27). – С.37-39.
17.Покась В.П. Становлення і розвиток Інституту природничо-географічної освіти та екології. / Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття: Матеріали між народ. наукової конференції: 19 квітня 2005р. / Уклад. Л.Л. Макаренко, О.П. Симоненко. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – С.159-163.
18.В.П Покась, І.А.Акімов. Життєвий і творчий шлях В.М.Бровдія (до 70-річчя від дня народження) . – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – С.4-15.
19.Покась В.П., Скиба Ю.А. Стан екологічної освіти у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. / Роль освіти, просвіти та поінформування при вирішенні проблеми небезпечних відходів та непридатних пестицидів в Україні: Матеріали міжнародного круглого столу: 7 лютого 2007 р. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – С.8-13.
20.Шевченків край. Історико-етнографічне дослідження. / Упоряд. В. Щербатюк. – К.: Наукова думка, 2009. – 546с.
21.Покась В.П. Концептуальні підходи до соціально-педагогічної підтримки дітей на основі експериментальних досліджень, надбань вітчизняного і зарубіжного досвіду// Обучение, воспитание, адаптація детей с ограниченными физическими или умственными возможностями. Сб. науч. трудов I научно-практич. конф. «Новые информационные технологи в системе специальных учебно-воспитательных учреждений». (Феодосия, октябрь 1998 года). – К.: РУНЦ “ДИНИТ”,1998. – С. 5-9.
22.Покась В.П. Формування змістового простору у галузі спеціальної загальноосвітньої та професійної підготовки дітей // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія соціально-педагогічна. Випуск 1. Змістові засади професійної підготовки соціально-педагогічних працівників. – Кам’янець-Подільський: КПДПУ, 1999. – С. 35-40.
23.Покась В.П. Проблема вчителя у педагогічній та літературній спадщині М.П.Драгоманова. // Матеріали перших Міжнародних драгоманівських читань: 30 вересня-2 жовтня 2003 р. / Уклад. Г.І. Волинка, В.П. Сергієнко, Л.Л. Макаренко. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – Випуск 1. – С. 185-188.
24.Покась В.П. Становлення і розвиток географічної освіти та науки у НПУ імені М.П.Драгоманова // Науковий часопис: зб. наук. праць НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія 4. – Географія і сучасність. – Випуск 12. – К.: НПУ імені М.Драгоманова, 2004. – С.3-12.
25.Покась В.П. Соціально-реабілітаційна та корекційна робота з дітьми у спеціальних інтернатних закладах освіти // Випуск 2. – Полтава: АСМІ.- 2004. – С. 17-24.
26.Покась В.П. Філософія інтернатної освіти: сутність та стратегія реалізації // Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Випуск 32. – С. 236-241.
27.Покась В.П. Інтернатна освіта як об’єкт реалізації гуманістичної філософії освіти // Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Випуск 37. – С. 426-431.
28.Покась В.П. Організаційно-педагогічні проблеми створення та розвитку спеціальних шкіл-інтернатів // Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Випуск 40. – С. 335-343.
29.Покась В.П. Благодійництво у розвитку інтернатної освіти та виховання // Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Випуск 42. – С. 453-459.
30. Покась В.П. Лікувально-реабілітаційна робота в інтернат них закладах // Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Випуск 43. – С. 415-422.
31.Покась В.П. Досвід організації навчально-виховної роботи у школах-інтернатах // Актуальні філософські та культорогічні проблеми сучасності. Альмонах: Збірник наукових праць. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – Випуск 25. - С.406-417.
32. Покась В.П. Інтернатна освіта: історія становлення та розвитку в Україні // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – К.: Педагогічна преса, 2010. - №2. - С. 109-116.
33.Покась В. Організація навчальної роботи в школах-інтернатах у період їх становлення // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – К.: Педагогічна преса, 2011. - №1. – С.55 – 62.
34.Покась В.П. Організація навчальної роботи в школах-інтернатах у період їх становлення // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В.П. Бех. – Вип. 100. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - С. 83-93.
35.Покась В.П. Дитиноцентризм як принцип управління системою інтернатної освіти // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 10. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 16-24.
36.Покась В.П. Соціальний захист дітей в інтернат них закладах // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 11. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 35-40.
37.Покась В.П. Перепідготовка та використання кадрів інтернатної освіти як державна проблема // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 12. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 18-24.
38.Покась В. Проблеми підготовки кадрів для роботи в системі інтернатної освіти // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 14. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 56 - 62.
39.Покась В. Проблеми підготовки кадрів для роботи в системі інтернатної освіти // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 14. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 56 - 62.
40.Покась В.П. Основні екзистенціали інтернатної освіти // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В.П. Бех. – Вип. 96. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - С. 40-51.
41.Покась В.П. Загальноосвітні школи-інтернати як навчально-виховні заклади нового типу: особливості становлення та розвитку // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В.П. Бех. – Вип. 98. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - С. 55-67.
42.Покась В.П. Загальноосвітні школи-інтернати як навчально-виховні заклади нового типу: особливості становлення та розвитку // Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 44 (№2). – С. 502-516.
43.Покась В. Нова парадигма розвитку реабілітаційної педагогіки у ХХІ столітті // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В.П. Бех. – Вип. 99. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - С. 73-80.
44.Покась В.П. Зарубіжний досвід створення та функціонування інтернат них закладів освіти: приклад для України // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип.19. – С.394-400.
45.Покась В. Філософські та соціально-педагогічні аспекти корекційної роботи з дітьми у спеціальних інтернатних закладах освіти // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип.22. – С. 304-307.
46.Покась В. Шкільництво в Україні: становлення та історична ґенеза інтернатної освіти // Рідна школа. – 2011. - №3 (975).С.43-47.
47.Покась В. Соціально-педагогічні умови оновлення змісту освіти і соціалізації вихованців інтернатних закладів // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Випуск 6: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - С.207-213. 

ТЕЗИ
1.Покась В.П. Підготовка студентів педвузів до використання засобів масової інформації у пропагандистській роботі в школі. // Праці науково-практичної конф. – Рівне. – 1987. – С. 125-126.
2.Покась В.П., Глибович С.Р. Втілення ідей В.О.Сухомлинського у процес підготовки учителя до організації творчої трудової діяльності школярів. // В.О. Сухомлинський – видатний педагог-новатор. Тези обласної міжвузівської конференції. – Рівне, 1988. – С. 54-55.
3.Покась В.П. Питання миру у ідейно-виховній роботі зі студентами // Праці науково-практичної конф. – Рівне, 1988. – С.26.
4.Покась В.П., Грабовська Т.О., Шелюк Л.О. Шляхи підвищення ефективності формування політичної культури майбутнього вчителя // Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конф. – Рівне, 1989. – С. 107-109.
5.Покась В.П. Організація ідейно-виховної роботи зі студентами педвузу в умовах гуртожитку // Тези доповідей обласної науково-практичної конф. – Полтава, 1990. – С. 163-164.
6.Покась В.П. Удосконалення виховної роботи зі студентами педвузів в умовах гуртожитку // Праці науково-практичної конф. – Ізмаїл, 1990. – С. 118-119.
7.Покась В.П. Єдина система соціальної підтримки дітей – державна турбота // Праці Всеукраїн. наук.-прак. конф. – К.: 1994. – С. 30-32.
8.Покась В.П. Деякі аспекти розвитку суспільного дошкільного виховання // Українське дошкілля: проблеми, пошуки, творчі знахідки. Матеріали доповідей міжвузівської науково-практичної конф.: 25-26 квітня 1996 р. – Умань, 1996. – С. 3-6.
9.Покась В.П. Шляхи реалізації соціально-педагогічної підтримки і реабілітації дітей з психофізичними вадами. // Праці міжнародної. конф. – К.: 1997. – С. 4-7.
10. Покась В.П. Система діагностики відхилень у розвитку дітей – як засіб створення оптимальних умов їх реабілітації. // Нива знань: Науково-методичний альмонах. Спеціальний випуск. – Частина 1. – Механізми та критерії діагностики психофізичного розвитку дітей в системі корекційної роботи. – Міжнарод. наук.-прак. конф.: 25-28 травня 1999 р. – Дніпропетровськ: Промінь. – 1999. – С. 42-43.
11.Покась В.П. Інтернатна освіта у полікультурному просторі XXI століття // Освіта в полікультурному просторі XXI століття: пошук стратегічних пріоритетів: Науково-практичний семінар 10-12 вересня 2009 р. – К., 2009.
12. Покась В.П. Філософія інтернатної освіти: трансформація в контексті соціальних змін // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. III Міжнародна науково-практична конференція. 8-9 жовтня 2009 р. – Тернопіль, 2009.
13. Покась В.П. Інтернатна освіта: інноваційні підходи розвитку // Інноваційні стратегії розвитку освіти: філософсько-педагогічний дискурс: науково-практичний семінар 23-24 жовтня 2009 р. – К., 2009.
14. Покась В.П. Правова регуляція інтернатного виховання учнів // Шості юридичні читання: правова культура, правова свідомість і право: Міжнародна наукова конференція 22-23 квітня. – К., 2010.
15. Покась В.П. Філософія інтернатної освіти: стан та перспективи розвитку // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. IV Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85-річчя доктора педагогічних наук, професора, академіка С.Я. Дем’янчука. 14-15 жовтня. – Рівне, 2010.
16. Покась В.П. Правова регуляція діяльності інтернат них закладів // Сьомі юридичні читання: культура і право на початку століття. Міжнародна наукова конференція 19-20 травня. – К., 2011.
17. Покась В.П. Виховання дітей інтернатних закладів // Інноваційні технології в дошкільній освіті: духовний розвиток дитини. Всеукраїнський науково-методичний семінар. 19 травня 2011 р. – К., 2011.
18.Покась В.П. Філософія розвитку інтернат них закладів в епоху глобалізації // Основні напрями модернізації вищої освіти в контексті викликів епохи. Науково-практична конференція до 20-річчя незалежності України. 16-17 червня. – Київ-Глухів, 2011.

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Хто на сайті?  

На сайті 49 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ